FANDOM


Slaveni (slavensky Slavëni) je konstruovaný slovanský jazyk. Patří ke skupině severoslovanských jazyků.[1]

Autor projektu byl Libor Sztemon, který rovněž stvořil lydnevi, seversk a slavisk. Podle autora[2], seversk následuje slavëni.

AbecedaEdit

Slaveni se píše latinkou, s dodátkovými písmeny Ë, Ğ a Š, a také se speciálním skriptem.

VýslovnostEdit

písmeno výslovnost česky
a a a
b b b
c ʦ c
d d d
e ɛ e
ë ə jako francouzské e
f f f
g g g
ğ ɪ̯ j
h ɦ h
i i i
j j j
k k k
l l l
m m m
n n n
o ɔ o
p p p
q ɣ jako španĕlské g
r r r
s s s
š ʃ š
t t t
u u u
v v v
w β jako španĕlské b
x x ch
y ɯ jako ruské y (ы)
z z z

MluvniceEdit

Jako bulharština a makedonština nemá slavëni skloňování. Pády se tvoří pomocí předložek:

pád předložka příklad
nominativ - dom (dům)
genitiv i i dom (domy)
dativ ë ë dom (domu)
akuzativ as as dom (ten dům)
vokativ oğ dom (o domu!)
lokál o o dom (ten dům)
instrumentál a a dom (domem)
ablativ iz iz dom (z domu)

Množné číslo se tvoří tak:

Množné číslo ve slavëni
jednotné číslo množné číslo česky
dom dome dům
gena genae žena
zamë zame zemĕ
slovo slovoi slovo

Přídavná jména Edit

Přídavná jména
český První stupeň Druhý stupeň Třetí stupeň
dobrý, á, é devryn devrin najdevrin
dobří, é, á devryny devrine najdevrine
nový, á, é nevyn nevin najnevin
noví, é, á nevyny nevine najnevine

Přídavná jména se spojují s podstatnými jmény pomocí částic i nebo ği. Např. dane ği daštyny (dny dešťové).

ČlenyEdit

Člen určitý Člen neurčitý
-
za pyskatou
-
před samohláskou
as
ta
y
yn

Příslovce Edit

Příslovce
český předložka První stupeň Druhý stupeň Třetí stupeň
dobře o devro devreno najdevreno
méně o mene meneno najmene *
nově o nevo neveno najneveno
výše o više višeno najviše *

* nepravidelné

Skloňování osobních zájmen Edit

Skloňování osobních zájmen
pád 1. osoba jedn. č. 2. osoba jedn. č. 3. osoba jedn. č. 1. osoba mn. č. 2. osoba jedn. č. 3. osoba jedn. č.
nominativ je te ho me ve he
genitiv mene teje hoje meje veje heje
dativ ë je, jeğ ë te, teğ ë ho, hoğ ë me, meğ ë ve, veğ ë he, heğ
akuzativ jem tem hom mem vem hem
lokál onaje onate onahe oname onave onade
instrumentál ašaje ašate ašaho ašame ašave ašahe
ablativ izdaje izdate izdaho izdame izdave izdahe

Přivlastňovací a reflexivní zájmena Edit

Přivlastňovací a reflexivní zájmena
Druh 1. osoba jedn. č. 2. osoba jedn. č. 3. osoba jedn. č. 1. osoba mn. č. 2. osoba jedn. č. 3. osoba jedn. č.
nominativ jyn tyn hyn myn vyn hun
složené i je i te i ho i me i ve i he
reflexivní jesam tesam hosam mesam vesam hesam

Číslovky Edit

Číslovky
číslovka zakladní řadová druhová násobná
0 ništo ništyn ništëre ništykorte
1 ğedan ğedanyn ğedanëre ğedankorte
2 deva devanyn devëre devakorte
3 tera teranyn tanëre terakorte
4 štara štaranyn štanëre štarakorte
5 pinta pintanyn pintëre pintakorte
6 šasta šastanynšastërešastakorte
7 sedamsedamynsadmëresadamkorte
8 osamosamynosmëreosmakorte
9 devetdevetyndevtëredevtakorte
10 desatdesatyndestëredestakorte
11 ğedanastağedanastynğedanasteğedakorte
12 devanastadevanastyndevanastedevakorte
13 teranastateranastynteranasteterakorte*
14 štaranasta štaranastynštaranasteštarakorte*
15 pintanastapintanastynpintanastepintakorte*
16 šastanastašastanastynšastanastešastakorte*
17 sedamnastasedamnastynsedamnastesedamkorte
18 osamnastaosamnastynosamnasteosamkorte
19 devetnastadevetnastyndevetnastedevetkorte
20 devadestadevadestyndevadestedevadestykorte
30 teradestateradestynteradesteteradestykorte
40 štaradestaštaradestynštaradesteštaradestykorte
50 pintadestapintadestynpintadestepintadestykorte
60 šastadestašastadestynšastadestešastadestykorte
70 sedamdestasedamdestynsedamdestesedamdestykorte
80 osamdestaosamdestynosamdesteosamdestykorte
90 dovedestadovedestyndovedestedovedestykorte
90 dovedesta-sedamdovedesta-sedamyndovedesta-sadmëredovedesta-sadmakorte
100 (ğedan)seta(ğedan)setyn(ğedana)stëre(ğedane)štekorte
200 devasetadevasetyndevastëredeveštekorte
300 terasetaterasetynterastëretereštekorte
400 štarasetaštarasetynštarastëreštareštekorte
500 pintasetapintasetynpintastërepinteštekorte
600 šastasetašastasetynšastastërešasteštekorte
700 sedamsetasedamsetynsadmastëresadmeštekorte
800 osamsetaosamsetynosmastëreosmeštekorte
900 dovesetadovesetyndovestëredoveštekorte
1 000 (ğedan) tesac(ğedan) tesacyn(ğedan) tesacëre (ğedane) tesackorte
2 000 deva tesacdeva tesacyndeva tesacëre deva tesackorte
1 000 000 melğanmelğanynmelğanëremelğanykorte
1 000 000 000 melğordmelğordynmelğordëremelğordykorte
1 000 000 000 000 belğanbelğanynbelğanërebelğanykorte

* to jsou pravděpodobně omyly, protože 3x nesmí se rovnat 13x

ČasováníEdit

Severská slovesa vyjadřují 3 absolutní časy – minulý, přítomný a budoucí (oznamovací způsob). Podmiňovací způsob (kondicionál) se tvoří pomocí předpony bi- a minulého času. Subjunktiv, nebo konjunktiv způsob se tvoří pomocí -i-. Zápor se tvoří pomocí předpony ne-.

beti, být
osoba minulý čas ozn. zp. přítomný čas ozn. zp. budoucí čas ozn. zp. rozkazovací způsob konjunktiv podmiňovací způsob
1. jed. č. belem jem / em budem - jim / im bi-belem
2. jed. č. beles tes / es budes budës tis /is bi-beles
3. jed. č. belest hest / est budest - hist / ist bi-belest
1. mn. č. belesom mesom / esom budesom budësmo misom / isom bi-belesom
2. mn. č. beleste veste / este budeste budësto viste / iste bi-beleste
3. mn. č. belent hent / ent budent - hint / int bi-belent
další časy
infinitiv slovesné jméno přechodník přítomný přechodník budoucí
beti betije * jesa beliv

*L. Sztemon píše betiye. To je pravděpodobně omyl, protože ostatní vzory mají koncovku -ije.

nebeti, nebýt
osoba minulý čas ozn. zp. přítomný čas ozn. zp. budoucí čas ozn. zp. rozkazovací způsob konjunktiv podmiňovací způsob
1. jed. č. nebelem nejem / nem nebudem - nejim / nim bi-nebelem
2. jed. č. nebeles netes / nes nebudes nebudës netis / nis bi-nebeles
3. jed. č. nebelest nehest / nest nebudest - nehist / nist bi-nebelest
1. mn. č. nebelesom nemesom / nesom nebudesom nebudësmo nemisom / nisom bi-nebelesom
2. mn. č. nebeleste neveste / neste nebudeste nebudësto neviste / niste bi-nebeleste
3. mn. č. nebelent nehent / nent nebudent - nehint / nint bi-nebelent
další časy
infinitiv slovesné jméno přechodník přítomný přechodník budoucí
nebeti nebetije nejesa nebeliv
imeti, mít
osoba minulý čas ozn. zp. přítomný čas ozn. zp. budoucí čas ozn. zp. rozkazovací způsob konjunktiv podmiňovací způsob
1. jed. č. imalem imem budem imet - imejim bi-imalem
2. jed. č. imales imes budes imet imelës imetis bi-imales
3. jed. č. imalest imest budest imet - imehist bi-imalest
1. mn. č. imalesom imesom budesom imet imelësmo imenisom bi-imalesom
2. mn. č. imaleste imeste budeste imet imelësto imetiste bi-imaleste
3. mn. č. imalent iment budent imet - imehint bi-imalent
další časy
infinitiv slovesné jméno přechodník přítomný přechodník budoucí
imeti imetije imaja imaliv

nemeti, nemít, se tak časuje: nemalem, nemales... nemem, nemes... budem nemeti... nemelës... nemejim, nemetis... bi-nemalem... nemeti, nemetije, nemaja, nemaliv.

dalati, dělat
osoba minulý čas ozn. zp. přítomný čas ozn. zp. budoucí čas ozn. zp. rozkazovací způsob konjunktiv podmiňovací způsob
1. jed. č. dalalem dalem budem dalati - dalim bi-dalatem
2. jed. č. dalales dales budes dalat dalat dalis bi-dalates
3. jed. č. dalal dalest budest dalat - dalist bi-dalatest
1. mn. č. dalalesom dalesom budesom dalat dalatmo dalisom bi-dalatesom
2. mn. č. dalaleste daleste budeste dalat dalatto daliste bi-dalateste
3. mn. č. dalalent dalent budent dalat - dalint bi-dalatent
příčestí
minulé trpné přítomné trpné minulé činné přítomné činné
dalatyndalavyndalalsynmidalyn
další časy
infinitiv slovesné jméno přechodník přítomný přechodník budoucí
dalati dalatije dalaja dalaliv

Slovní zásobaEdit

Slavenská slovní zásoba je slovanská. Dole je krátký seznam:

slavëni česky
Boh Bůh
pravda pravda
svetlan pondělí
klenjan úterý
rastilan středa
soncan čtvrtek
gversan pátek
šabatan sobota
kristan neděle
sedmica týden
dan den
ladavec leden
belavec únor
vesnec březen
kvetec duben
majec květen
cerkvec červen
štarvec červenec
parnec srpen
daštec září
rezijec říjen
snegec listopad
prihedec prosinec
vrema čas
mesec měsíc
hod rok
zeveta život
samarta smrt
laska láska
stëhoda století

Ukázkový textEdit

Otčenáš:

Ataxt i me,
Kojyn o navësa es,
Osvetist as iman i te.
Prijist as kralestvë tyn.
Hist as vola tyn komo ğo navë, tako ağ o zamë.
As xulb i me kyzdanyn davat ë me danas.
E adpošat ë me as myn venae, komo ağ me adpošalesom ë venake ği me.
E nevëvedat mem o izkošanjë, ala izbavat mem ad zalyn.
Navad as kralestvë er as makta er as slava o vekae hest.
Amin.

Externí odkazyEdit

Reference Edit

  1. Popis jazyku přijde ze stránek webových L. Sztemona
  2. hlavní stránka L. Sztemona o slavëni (anglicky)

Modèl:Umělé jazyky

Kategorie:Fiktivní jazyky S

oc:Slavëni

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.